CONDICIONS D’ACCÉS I CONFIDENCIALITAT A LA WEB WWW.BRUGUESASISTENCIAL.COM a CLIENTS

Poden utilitzar tots els serveis oferts en el portal WEB d’informació electrònica, cita prèvia per a la reserva d’hores a les agendes dels metges, el que significarà necessàriament l’acceptació expressa de les condicions i dels continguts d’aquesta pàgina i són els següents:

1.- L’usuari podrà, prèvia identificació amb nom d’usuari i contrasenya, accedir confidencialment a la informació sabent que va adreçada al seu titular i que farà un bon ús de la mateixa. Aquesta actuació quedarà reflectida al fitxer de dades, on es guardaran històricament totes les visites acreditades mitjançant el codi.

2.- Brugues Assistencial no garanteix l’accessibilitat en qualsevol moment i per tant, no es pot responsabilitzar en els casos que no sigui possible, sigui el que sigui la causa motivadora de la impossibilitat d’ accés, encara que procurarà en tot moment tenir aquest servei operatiu en benefici de l’usuari.

3.- Brugues Assistencial podrà, en qualsevol moment suspendre el servei d’accés permanent als clients acreditats. Emetent un comunicat explicatiu justificant el motiu de la decisió.

4.- El client acreditat renuncia a plantejar, exigir i rebre qualsevol tipus de responsabilitat o indemnització a Brugues Assistencial per eventuals danys o perjudicis que puguin sorgir de la prestació i utilització del servei d’accés i informació electrònica.

5.- El client acreditat garanteix que les dades obtingudes mitjançant la consulta de les agendes seran tractats de forma confidencial, complint en tot moment amb les mesures de seguretat prescrites pel Real Decret 1.720/2007 de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de Desenvolupament de la Llei de Protecció de Dades de caràcter personal 15/1999 de 13 de desembre així com l’establert a la Llei 34/2002, d’11 de juliol, sobre serveis de la societat d’informació i de comerç electrònic que inclou la Directiva 2000/31/CE, del Parlament Europeu i del Consell, de 8 de juny relativa a determinats aspectes dels serveis oferts a través d’Internet.

6.- Pot exercir els drets d’accés, rectificació, cancel•lació i oposició adreçant-se per escrit a la Direcció de Centre Mèdic Brugues Assistencial amb domicili a Carretera a Sta. Creu de Calafell, 100, 08850 Gavà - Barcelona.


CONDICIONES DE ACCESO Y CONFIDENCIALIDAD A LA WEB WWW.BRUGUESASISTENCIAL.COM a CLIENTES

Pueden utilizar todos los servicios ofrecidos en el portal WEB de información electrónica, cita previa para la reserva de horas en las agendas de los médicos, lo que significa necesariamente la aceptación expresa de las condiciones y el contenido de esta página y son los siguientes:

1.- El usuario podrá, previa identificación con nombre de usuario y contraseña, acceder confidencialmente a la información sabiendo que va dirigida a su titular y que hará un buen uso de la misma. Esta actuación quedará reflejada en el fichero de datos, donde se guardaran históricamente todas las visitas acreditadas mediante el código.

2.- Brugués Assistencial no garantiza la accesibilidad en cualquier momento y por tanto, no se puede responsabilizar en los casos que no sea posible, sea cual sea la causa motivadora de la imposibilidad de acceso, aunque se procurará en todo momento tener este servicio operativo en beneficio del usuario.

3.- Brugués Assistencial podrá, en cualquier momento suspender el servicio de acceso permanente a los clientes acreditados. Emitiendo un comunicado explicativo justificando el motivo de la decisión.

4.- El cliente acreditado renuncia a plantear, exigir y recibir cualquier tipo de responsabilidad o indemnización a Brugués Assistencial por eventuales daños o perjuicios que puedan surgir de la prestación y utilización del servicio de acceso e información electrónica.

5.- El cliente acreditado garantiza que los datos obtenidos mediante la consulta de las agendas serán tratados de forma confidencial, cumpliendo en todo momento con las medidas de seguridad prescritas por el Real Decreto 1.720/2007 de 21 de diciembre, por el cual se aprueba el Reglamento de Desarrollo de la Ley de Protección de Datos de carácter personal 15/1999 de 13 de diciembre así como lo establecido en la Ley 34/2002, de 11 de julio, sobre servicios de la sociedad de información y de comercio electrónico que incluye la Directiva 2000/31/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio relativo a determinados aspectos de los servicios ofrecidos a través de Internet.

6.- Puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose por escrito a la Dirección de Centro Médico Brugués Assistencial con domicilio en Carretera a Sta. Creu de Calafell, 100, 08850 Gavà - Barcelona
.